• Çərşənbə, Iyun 19, 2024
  • Bakı, 30.0°C

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun əsas fəaliyyət istiqamətləri:

 

  1. Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası, nomenklaturası, Beynəlxalq təsnifatı və xəritələşdirilməsi;
  2. Torpaq informasiya sisteminin müasir tələblər əsasında məlumat bazasının yaradılması və torpaqların rəqəmsal xəritələşdirilməsi;
  3. Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası;
  4. Üzvi, mineral və üzvi-mineral gübrələrin kənd təsərrüfatında tətbiqinin aqrokimyəvi və ekoloji problemlərinin tədqiqi, torpaqda qida maddələri ehtiyatlarının monitorinqi və istifadəsinin təcrübi və nəzəri əsasları;
  5. Torpaqlarda baş verən təkrar şorlaşma, irriqasiya eroziyası və çirklənməyə qarşı tədbirlər sistemlərinin işlənib hazırlanması;
  6. Ölkəmizdə suvarma sularından səmərəli istifadə yollarının elmi və təcrübi əsaslandırılması.